วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กังหันน้ำขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพจากyoutube

กังหันน้ำขนาดเล็ก

กรอบแนวคิดเรื่องกังหันน้ำขนาดเล็ก มาจากการที่เกษตรกรต้องการการใช้น้ำในการทำเกษตรตามฤดูการผลิต ซึ่งในปัจจุบันต้องรอน้ำจากธรรมชาติ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ปัจจุบันต้องอาศัยระบบชลประทานหรือแม่น้ำที่ไหลผ่าน แต่บางพื้นที่เป็นที่สูงต้องใช้เครื่องสูบน้ำช่วยในการสูบน้ำ ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นด้วย เพื่อแก้ปัญหานี้จึงมีความคิดเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรที่ไม่ต้องสูญเสียค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำ จ