วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กังหันน้ำขนาดเล็ก

กรอบแนวคิดเรื่องกังหันน้ำขนาดเล็ก มาจากการที่เกษตรกรต้องการการใช้น้ำในการทำเกษตรตามฤดูการผลิต ซึ่งในปัจจุบันต้องรอน้ำจากธรรมชาติ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ปัจจุบันต้องอาศัยระบบชลประทานหรือแม่น้ำที่ไหลผ่าน แต่บางพื้นที่เป็นที่สูงต้องใช้เครื่องสูบน้ำช่วยในการสูบน้ำ ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นด้วย เพื่อแก้ปัญหานี้จึงมีความคิดเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรที่ไม่ต้องสูญเสียค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำ จ

1 ความคิดเห็น:

 1. เว็บบล็อกนักศึกษาปริญญาเอก การจัดการเทคโนโลยี รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  ผศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
  http://prachyanun.blogspot.com
  ภูไท ช่อเหมือน
  http://chormuan.blogspot.com
  ทศพล เมืองฮาม
  http://todsphon.blogspot.com
  สมเกียรติ ฮุ้นสกุล
  http://somkaithoon.blogspot.com
  ผศ.วันชัย ซันประสิทธิ์
  http://wanchai45.blogspot.com
  ชนากานต์ อินทรสร
  http://chanakarn-intrasorn.blogspot.com
  สุขุม หลานไทย
  http://myblogsukhom.blogspot.com
  ชิน จินตประยูร
  http://aussieshin.blogspot.com

  ตอบลบ